ეს მესიჯი იმათ საყურადღებოდ,ვინც დაინტერესებულია ჩვენი ტრენინგებით და აინტერესებთ ვრცლად ან"/> საერთაშორისო სტანდარტებით".

ლექციებს უძღვება ჩვენი კომპანიის მთავარი ექსპერტი, ბატონი შოთა ელიავა.

წარმ"/> ???? ბუღალტერთა საყურადღებოდ!!!

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ბათუმში!!! 

"ბუღალტრ"/> ნში!
 წიგნში განხილულია საგ"/>
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნა"/>

გათიშვა

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები საგადასახადო საკითხებზე.

რეგისტრაცია დაიწყო!!!

ჟურნალი „გადასახადები და აღრიცხვა იწყებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს საგადასახადო საკითხებზე.
თემატიკა მოიცავს ყველა გადასახადს და მათ რეგულაციებში შეტანილ ცვლილებებს,განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მცირე ბიზნესის განმახორციელებელ პირებზე,მათ შორის მე-4 კატეგორიის საწარმოებზე. (მათ შორის, ავანსების დღგ-ით დაბეგვრა, მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი რეჟიმი და სხვ.), ასევე კითხვა-პასუხებს.

ფასი:300 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები გაივლიან ზეპირ ტესტირებას და მიიღებენ შასაბამის სერტიფიკატს.ტესტირებაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის კურსდამთავრებულები ,რომლებიც დაესწრებიან მეცადინეობის 90%-ს.

♻️სასწავლო კურსი:საგადასახადო კანონმდებლობის სიახლეები.
მსმენელთა კონტიგენტი:ეკონომიკური განათლების მქონე პირები.
სერტიფიცირებული ტრენერი:ნარიმან ტერაშვილი,ეკონომიკის დოქტორ-პროფესორი.სსიპ-შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი ექსპერტ-აუდიტორი.

ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის სექტემბერი- ოქტომბერი

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა და მასში შეტანილი ცვლილებები - 2 საათი

საშემოსავლო და მოგების გადასახადი - 8️ საათი

 ქონების გადასახადი - 2საათი

დამატებული რირებულებების გადასახადი - 2️ საათი

აქციზი - 1️ საათი

იმპორტის გადასახადი - 1️ საათი

საგადასახადო კონტროლი პროცედურები:ჯარიმები;საგადასახადო დავა - 2️ საათი

არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება- 1️ საათი

გადასახადის გადამხდელების მიერ დაშვებული საგადასახადო შეცდომები - 1 ️საათი.

სასწავლო კურსის ამოცანები: 
მიაწოდოს მსმენელს ინფორმაცია უახლოეს პერიოდში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების,მოქმედ გადასახადების მარეგულირებელი დებულებების პრაქტიკაში გამოყენებისას წარმოშობილ პრობლემატრური საკითხების გადასახადის გადამხდელების მიერ დაშვებული ტიპიურ საგადასახადო შეცდომების და საგადასახადო კონტროლი შესახებ.

კომპანია ჟურნალი "გადასახადები და აღრიცხვა"

დაგვიკავშირდით

ტელ: (+995) 571777547
0322 957130

მისამართი

თბილისი. ჩუბინაშვილის #50

Copyright ©2017 ყველა უფლება დაცულია